Voldsreligionen Islam

Islam er mere krigerisk end andre religioner

Det er yderst sjældent at danskere forskere forholder sig kritisk til islam, men Danmark er ikke Sverige – der er undtagelser.

“Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp, konkluderer Tina Magaard, der er uddannet fra Sorbonne i Paris som ph.d. i tekstanalyse og interkulturel kommunikation, og som i et treårigt forskningsprojekt har sammenlignet 10 religioners grundtekster.

»Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,« siger Tina Magaard.

Desuden er der i Koranen hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende.

»Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror. Derfor må det være legitimt at spørge muslimerne selv, hvordan de forholder sig til teksten, hvis de tager den for pålydende,« siger Tina Magaard.

Krig og fred:

Det nye testamentes omtale af Krig og fred:

Der er 32 henvisninger i Det Nye Testamente til ord som kamp, kæmpe, kæmper og krig. Det drejer sig næsten udelukkende om ord og udtryk om den indre kamp med én selv og ens tro – for eksempel: »Jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved Åndens kærlighed, til at kæmpe sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud.« (Rom 15,30) »Hvorfor opstår der kampe og stridigheder blandt jer? Er det ikke fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer?« (1. Pet. 2,11)…

Der er 75 brug af ordet fred. Der er generelt tale om to kategorier: Fredshilsener og fred for fredens skyld – for eksempel: »Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.« (Matt. 5,9) »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« (Luk 2,14) Men der er enkelte anvendelser af ordet fred, der er aggressivt orienterede: »Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.« (Matt 5,34)

Koranens omtale af krig og fred:

Der er hundredvis af henvisninger til krig og kamp kamp, kæmpe, kæmper og krig. De er med få undtagelser alle rettet mod andre – for eksempel: »Kæmp mod dem fra Skriftens folk, som ikke tror på Allah og ej heller på den yderste dag, og som ikke holder det for forbudt, som Allah og Hans Sendebud har forbudt, og som ikke følger sandhedens religions, indtil de betaler tribut med egen hån og underkaster sig øvrigheden.« (9,29) »Kæmp da mod dem. Allah vil straffe dem ved jeres hænder og beskæmme dem og hjælpe jer mod dem og rense hjerterne på et folk, som tror.« (9,14) »Drag ud til kamp, lette eller tunge af udrustning, og kæmp med jeres ejendele og jeres liv for Allahs sag.« (9,41)…

Der er i alt 32 henvisninger til ordet fred i Koranen. Mange af disse henviser til det Det Gamle Testamente og De Nye Testamente, og der er flere almene fredshilsener: »Abraham sagde: Fred være med dig.« (19,48) Men i tiden, efter at Muhamed er kommet til magten i Medina, ændrer brugen af ordet fred karakter, så det bruges i forbindelse med taktiske militære strategier: »I vil finde andre, som vil ønske at leve i fred med jer og leve i fred også med deres eget folk. Hver gang de bliver forledt til fjendtlighed, styrter de hovedkulds deri. Men hvis de ikke holder sig bort fra jer og tilbyder jer fred og holder deres hænder tilbage, så grib dem og dræb dem, hvor end I finder dem. Thi over sådanne har Vi givet jer en åbenbar fuldmagt.« (4,92) »Vær derfor ikke svage, så I opfordrer til fred, når I er overlegne. Allah er med jer og vil ikke berøve jer frugten af jeres handlinger.« (8,36)

Arkiver